Regulamin

Regulamin Portalu druk-24h.com.pl
z dnia 25 sierpnia 2013

 

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.druk-24h.com.pl, zwanego dalej Portalem.
2. Właścicielem i administratorem strony www.druk-24h.com.pl jest firma Partner Poligrafia Andrzej Kardasz  ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok , NIP: 542 203 66 55, REGON: 051972195 zwana dalej Drukarnią.
3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


II. Zasady korzystania z Portalu
1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na Portalu druk-24h.com.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
2. Założenie konta na Portalu druk-24h.com.pl oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu.
3. druk-24h.com.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, lub ograniczyć dostęp do jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
4. Klientowi Portalu druk-24h.com.pl zabrania się:
a) dostarczania i przekazywania treści niezgodnych z przepisami prawa,
b) korzystania z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej
d) korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


III. Zawarcie Umowy sprzedaży
1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są usługi i produkty poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.druk-24h.com.pl założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.

3. Podane ceny dotyczą druku jednego rodzaju projektu w danej ilości np. 1000 wizytówek nie można dzielić na 10x100 wizytówek (10 różnych rodzajów po 100 sztuk) itp.
4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie druk-24h.com.pl (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU”). Przy formach płatności „ gotówka-odbiór osobisty” lub „pobranie” zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą akceptacji plików graficznych.
5. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
6. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy ich realizacji określone są na stronie Portalu i dla każdego produktu odrębnie.


IV. Dostawa

1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu i okreslony w "dniach roboczych".

4. Termin "dni robocze" oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
5. Klient winien dokładnie zapoznać się z przedstawionymi na Portalu terminami dostaw. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, na które Drukarnia nie ma wpływu (braki w dostawie energii elektrycznej oraz sygnału internetowego, skutki klęsk żywiołowych) oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.


V. Ceny i metody płatności
1. Ceny Produktów podane są w PLN i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

2. W przypadku kalkulacji druku książek,katalogów klejonych oraz broszur podawana  jest cena netto. Stawka podatku VAT jest brana pod uwagę dopiero przy wystawianiu faktury.Dla publikacji z numerem ISBN oraz czasopism specjalistycznych z numerem ISSN (spełniających warunki 5% VAT) stawka VAT wynosi 5%. Dla pozostałych, stawka VAT wynosi 23%.
3. Płatności za Zlecenie można dokonać:
a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego, PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
b) korzystając z przelewu bankowego,                                                                               

c) w formie gotówkowej przy odbiorze osobistym z siedziby Drukarni

d) kurierowi dostarczającemu zamówione produkty- opcja dostawy za pobraniem

e) dla stałych klientow mozliwe jest skorzystanie z przelewów o odroczonym terminie płatnosci.
3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5. Dokonując zakupów na Portalu druk-24h.com.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „faktury” w „moim koncie”.


VI. Materiały do druku
1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.
2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
3. Materiały do druku przesyłane przez  Klienta do Drukarni, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.


VII. Reklamacje
1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wysłanie na adres e-mail zgłoszenia reklamacyjnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
3. Maksymalny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 7 dniu roboczym od momentu otrzymania lub odebrania przesyłki przez Klienta.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16:00. Reklamacje wpływające po godz. 16:00  uznawane będą jako przesłane w następnym dniu roboczym.
6. Biorąc pod uwagę różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów(przestrzeń barwna RGB) a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie jest więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszcza się następujące odchylenia:
a)  krojenie arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu: tolerancja do 1 mm,
c) różnice ilościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające

+ / - 5% ilości zamówionej.
8. Poprawne wykonanie zlecenia to takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
9. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji przez Drukarnię.
10. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
11. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania, nie ponosi jej za skutki działań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników realizujących dostawy produktów do Klienta.


IX. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią Partner Poligrafia Andrzej Kardasz  a Klientem jest Sąd miejsca siedziby Drukarni druk-24h.com.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Definicje
1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna mająca założone konto na Portalu, i dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej druk-24h.com.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www. druk-24h.com.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia.
5. Produkty - usługi i produkty poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu druk-24h.com.pl.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Partner Poligrafia Andrzej Kardasz , a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego druk-24h.com.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 

 

 

 

Projekt i wykonanie